به مناسبت درگذشت محمد جراحی کارگر مبارزکمونیست

مقامات قضایی به محمد جراحی اجازه مداوا نمی دهند
به مناسبت درگذشت محمد جراحی کارگر مبارزکمونیست
هرشب ستاره ای به زمین می کشند و باز — این آسمان غم زده غرق ستاره است
رژیم ددمنش اسلامی نوکر نظام سرمایه داری، از تجاوز به حقوق و آزادی بیش از 80 درصد توده های کارگر و زحمت کش حتا یک روز دست برنداشته و کارگران مبارزی را که در دفاع از حقوق پایمال شده بیش از 15 میلیون کارگر دست به اعتراض و حتا ایجاد سندیکای کارگری بزنند، دستگیر، شکنجه،  و زندان محکوم می کند. در زندانهای فاشیستی این رژیم دراثر شکنجه، کارگرانی جان می بازند و یا دچار چنان امراض کشنده ای بدون مداوا در زندانها می شوند که پس از اتمام دوران محکومیتشان در صورت آزاد شدن دراثر این امراض جان می بازند که محمد جراحی این کارگر مبارز کمونیست پس از آزادی از زندان با بستری شدن در بیمارستان در 13 مهر امسال درگذشت، از آن جمله است
در دفاع از آزادی بدون قید و شرط کلیه ی زندانیان سیاسی و به ویژه کارگران، معلمان، زنان، ودانشجویان فعالیتهای متعددی در کشورهای مختلف جهان ازجمله برای آزادی کارگران زندانی اخیر درحال اعتصاب غذا صورت گرفت.  بعداز 50 روز اعتصاب غذای رضا شهابی  که همراه با 20 کارگر دیگر آغاز شده بود، فتنه گران رژیم مجبور به ملاقات با او جهت رسیدگی به آزادی اش شدند. در آن دیدار،این کذابان تاریخ، قولهای بی پایه دادند ولی رضا به دلیل شناخت ماهیت دودوزه باز ماموران حاکمان، ضمن شکستن اعتصاب غذا تاکید نمود که اگر به خواسته هایم رسیدگی نشود مجددا دست به اعتصاب غذا خواهم زد. طبق آخرین خبرها در چند روز اخیر اقدامی به آزادی وی صورت نگرفته است.
با توجه به این ظلم و ستمی که به کارگران و زحمت کشان بی وقفه صورت می گیرد و با توجه به این که خواست دفاع از این استثمارشونده گان و ستم دیده گان  تفاوت هزار گونه نداشته و نیاز به صدای واحد اعتراضی هست، چقدر دوراز درک مادی واحد از حرکت متحد و یکپارچه توسط نیروهای کمونیست می باشد که این حرکت به صورت جداگانه اینجا و آنجا پیش برده می شود که مغایر با دفاع از حقوق حقه ی کارگران و زحمت کشان می باشد.
اگر احترام به عملکرد جانباخته ای نظیر شاهرخ زمانی باشد، کافی است ببینیم که در زندان علیرغم امکانات ناچیز در ارسال نظراتش به بیرون ، نوشته هائی را با امضاء خود همراه با محمد جراحی، رضا شهابی و دیگر زندانیان تهیه کرده و فردگرائی را به کار نمی گرفت. بنابراین اگر نیروهای ادعای کمونیست بودن و احترام گذاشتن به کارگران مبارز کمونیست داشته باشند، در این است که فرقه گرائی را با نفرت بیرون انداخته و در خدمت به امر انقلاب کارگری در هرکجا که باشند متحد و یک صدا عمل کنند تا نشان دهند که به دیدگاه کمونیستی وفادارند.
حزب رنجبران ایران درگذشت محمدجراحی را به کارگران مبارز ایران، خانواده محمد تسلیت گفته و کلیه کارگران ایران را فرا می خواند، تا علیه رژیم جمهوری اسلامی به مثابه بزرگترین  دشمن طبقه کارگر و زحمتکشان ایران و عاملین کشتار و فقر و فاقه خانواده های کارگری متحد و یکپارچه شوند تا با ازبین بردن این دستگاه ظالم فاسد و دزد ثمره نیروی کار و قاتل باز شناخته، تا جهان سوسیالیستی فارغ از ازخود بیگانگی و رسیدن به آزادی، بهروزی و عدالت اجتماعی را متحقق سازند.
گرامی باد یاد کارگران مبارز جانباخته ایران
آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی
متشکل شدن کارگران و زحمت کشان در سطوح مختلف واحد مطالباتی و سیاسی
کارگران متشکل همه چیز و کارگران غیر متشکل هیچ هستند
زنده باد آزادی و رفاه در سوسیالیسم
حزب رنجبران ایران – 15 مهر 1396 – 7 اکتبر 2017


Leave a Reply