دعوت‎

شنبه چهاردهم اکتبر در کامیونتی سنتر تورن هیل که آدرس و ساعتش را در زیر می نویسم . نشستی در گرامی داشت محمد جراحی ،کورش بخشنده و شاهرخ زمانی برگزار می شود . جلسه ایست استثنائی در بزرگ داشت سه کارگر مبارز سوسیالیستی است که در شرائط شدید سرکوب دیکتاتوری بنام طبقه خود و با بکار برد علم رهائی طبقه کارگر در دفاع از خواست های اکثریت عظیم مردم تا پای جان مبارزه کردند.
از شما دوستان و رفقا دعوت می کنم با شرکت خود به رونق این بزرگ داشت و گرامی داشت بیفزایید
نشانی به قرار زیر است |
7755 BAYVIEW AVENUE
THORNHILL,ONTARIO L3T 4P1
7PM SAT. OCTOBER 14 /2017


نظرات بسته شده است