نامه ای از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همکاران گرامی سامانه های یک و شش:

حق طلبی همیشه با هزینه و خسارت برای حق خواهان اجین بوده است پرسش مطرح است که این شوراهای به اصطلاع نماینده منتخب کدام حق را برای کارگران و رانندگان از کارفرما طلب کرده اند که هزینه هم داده باشند مگر نه اینکه اعضای محترم شورا به محض انتصاب شغل خود را رها کرده و با تغییر حکم شغلی دیگر هیچوقت به شغل اولیه برنگشتند.
ده ها مورد هست مانند آقای رحیم عباسی که امروز نماینده کارفرما در اداره حقوقی است.  چطور میشود روزی نماینده کارگر باشی و روز دیگر نماینده کارفرما، بدانیم تمام اعضای شورا از این قاعده مستثنی نیستند بلکه با خوش خدمتی در دوران عضویت شورا (که در حقیقت نماینده کارفرما در شورا هستند) بعد از آن نیز به جرگه نمایندگان کارفرما می پیوندند آیا شما همکاران عضوی از شورا را می شناسید که به شغل شریف رانندگی برگشته باشد.
بیایید برای چندمین بار طی چند سال گذشته در این دوسامانه با عدم شرکت در انتخابات یا انداختن رای باطله جلوی این شوی خیمه شب بازی که با تخلفات و تقلبات همراه است را بگیریم


Leave a Reply