نامه سرگشاده عثمان اسماعیلی رو به اطلاعات سنندج و سقز و دادستانی سقز و مسئولین اطلاعات سقز و سنندج.

من کارگر ساختمانی از شما ها سوال دارم ، چرا باید فعالین کارگری را باز داشت کنید مگر انها چه گناهی کرده اند غیر از این است که بر علیه نابرابری و فاصله طبقاتی و اجتماعی مجنگند ؟ اینها بر علیه نابرابری و اجتماعی مبارزه می کنند . شما تمام این زندگی پر زرق و برقی که شما ها و دادستانی دارد مدیون طبقه کارگر هستید حقوق شماها از دسترنج طبقه کارگر پرداخت می شود شماها با دسترنج کارگر سر قدرت نشسته اید . شما ها نماینده گان طبقه سرمایه دار هستید برای ماندگار ی نظام های سرمایه داری هزاران کارگر و فعالین کارگری را اعدام و زندانی می کنید . شما ها بارها و بارها می گوید که ما زندانی سیاسی نداریم ایا محمود صالحی و هزاران مثل او سیاسی نیستند؟ ایا شما از دسترنج طبقه کارگرجنگ های نابرابری و دخالت تو کشور های منطقه نمیکنید .خرج این درامد ها از کجا می آید؟معلوم است مال دسترنج طبقه کارگر است. شما مگر نمی بینید هر روز کارگران رو به کولبری اورده اند روز نیست که چندتنی از انها در مرز ها کشته نشوند شما امار بی کاری طبقه کارگری را هیچ وقت واقعیت را به جامعه بیان کرده اید؟ این همه دزدی های میلیاردی همه اینها از دسترنج طبقه کارگر نیست؟ شما ها اگر راست می گویید بیایید با کارگران مناظره رسانه ای و تلویزیونی داشته باشید در مورد نا عدالتی صحبت کنید . قضاوت را بگذارید به عهده خود توده مردم. شما تا کی اعتقاد و باورهای انسان ها را باور ندارید؟ فقط باور های خودتا ن را باور دارید ولی خب به نظر من کارگر، باید همه انسان ها اعتقاد شان ازاد باشد هیچ کس بخاطر باورش نباید زندانی ویا اعدام شود . ماطبقه کارگر هیچی نداریم که از دست بدهیم ولی خوشبختی را برای انسان های کره خاکی به ارمغان در می آوریم . امید وارم هر چه زود تر وزارت اطلاعات دادستانی شهرسقز دست از این کارهای غیر انسانی بردارند و تمام زندانیان سیاسی و کارگران بدون قید و شرط ازاد گردند .
محمودصالحی
عثمان_اسماعیلی


نظرات بسته شده است