چرا محمود صالحی را دستگیر می کنند ؟

جواب را شاهرخ زمانی قبل از کشته شدنش تو سط رژیم جمهوری اسلامی به اینگونه دستگیری ها  به روشنی داده است. او به درستی ، با تحلیل مشخص از اوضاع ایران وتاکید روی تضادهای لاینحل نظام سرمایه داری، با افشای مشی ضد کارگری نئولیبرالیستی و سر به انحصارات امپریالیستی داشتن رژیم جمهوری اسلامی، نشان داد که چگونه طبقه کارگر هر روز بیش از پیش مورد تجاوز و استثمار قرار می گیرد. او از درون زندان به همراه رفقایش در بیرون از زندان پرچمی را بلند کرد که نشان از راه مستقل طبقه کارگر  داشت. علت اساسی دستگیری محمود صا لحی و دیگر  پیشروان طبقه کارگر درست در این نکته  نهفته است :
طبقه کارگر ایران به چنان رشدی از لحاظ کمی و کیفی رسیده است که به گفته مارکس گور کن نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی شده و حاکمان و امپریالیسم و جیره خورانشان به این واقعیت اگاهی دارند.  از طرف دیگر  ازمیان این طبقه میلیونی  کسانی بر خاسته اند که با بکار برد   اساسی ترین اصول علم رهائی طبقه کارگر، با آگاهی به  تاریخ جنبش کارگری ایران و اوضاع کنونی  جهان، به  مدافعان خواسته های به حق  مردم ستمدیده ایران در صحنه مبارزه سیاسی تبدیل شده اند. آنها  همچون شاهرخ  زمانی به نقش تاریخ ساز طبقه کارگر در ایران واقفند ، خود را فرزندان خلف این طبقه می دانند. پیشروان طبقه کارگر هر روز با درایت تراز گذشته  و با دوری  ازخرده کاری ها وفرقه گرائی ها، بدور از شنا در برکه ها  و دنباله روی از اصلاح طلبان  داخلی و بازی در جام جهان نمای قدرت های بزرگ برخلاف احزاب سیاسی که دل به کمک آمریکا واسرائیل بسته اند، رو به  قدرت لایزال طبقه خود دارند. آنها  با نه گفتن به  هر دو جبهه – رژیم چنج آمریکائی و “آشتی ملی”  که چیزی جز ادامه ی استثما روستم نظام سرمایه داری نیست؛ از بدیل کارگری و سوسیالیسم تا پای جان  دفاع می کنند.
دردریای پرخروش جنبش عظیم میلیونی طبقه کارگر غوغائی بر پاست. دوران تاریخی نوینی در جنبش کارگری ایران در حال تکوین است.
پیشروان طبقه کارگر بطور استوار از مشی عمومی مستقل طبقه کارگر  در برابر  ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی  دفاع می کنند. روی شعار – چاره ی کارگران وحدت و تشکیلات است پا فشاری کرده، وحدت طلبند و برای انقلابی به سود اکثریت عظیم مردم مبارزه می کنند.
پیشروان طبقه کارگر به درستی آگاهند که برای مطمئن شدن به پیروزی هنوز کار زیادی باید صورت گیرد. ایجاد حزب انقلابی بمثابه  وظیفه ای تخطی ناپذیر و مبرم باید در دستور کار روز قرار گیرد و جهت ایجاد تشکل های کارگری وسراسری کردن آنها  باید مُجدّانه مبارزه نمود و برای تضمین پیروزی نهایی طبقه کارگر، اتحادی هنوز بزرگتر و همبستگی ای هنوز گسترده تر از توده های عظیم مردم باید بوجود آورد.

محمود صالحی درست این مشی  سیاسی جنبش راستین کارگری را در مراسم خاکسپاری  رفیق همرزمش محمد جراحی بی هراس از دستگیری بیان کرد.
هراس رژیم نه از دارودسته های داخلی خودشان هست و نه از کاسه لیسان دور شیرینی رژیم چنج.
هراس نظام و سرمایه داران داخلی و خارجی از رشد روز افزون مبارزات کار گری است  از چهره های پا در عمل کارگرانی  چون شاهرخ زمانی، کورش بخشنده ،رضا شهابی و  محمود صالحی ………است.
ما ضمن محکوم کردن این رفتار وحشیانه ضد کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم.
محمود صالحی ،رضا شهابی و کلیه زندانیان سیاسی ایران  در سراسردنیا دوستان خوبی دارند. کار زار اخیر دفاع از شهابی گواهی است براین مدعا . حامیان آنها در سراسر جهان  باز بر خواهند خاست و برای آزادی بدون قید شرط آنها مبارزه خواهند کرد.
پیش بسوی تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر
جمع قدم اول
٢٠١٧/١١/٣


نظرات بسته شده است