متحدانه درهای زندانها را بر سر این رژیم نیز بشکنیم!

رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی کماکان به دستگیری و زندانی کردن کارگران و دیگر فعالین جنبش­های اجتماعی مشغول است. از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی ایران هزاران انسان معترض و مبارز از اقشار مختلف اجتماعی در چنگال این رژیم قرون وسطائی اسیر بوده و هستند.
رژیم سرمایه­داری جمهوری اسلامی، ترس و وحشت خود را از کارگران و فعالین کارگری با دستگیری آنان عریان­تر به نمایش گذاشته و می­گذارد. کارگران و فعالین دربند و محاکمه شده، چه جرمی جز دفاع از دوستان هم طبقه ای خود مرتکب شده اند؟ آنها به دلیل تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری که بتواند در هرشرایطی نماینده و مدافع آنها باشد، بازداشت شده اند. جای کارگران و نمایندگان و فعالین کارگری و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی در زندان­ها نیست،
مردم ایران همچنان که درهای زندان­های رژیم دیکتاتوری شاه را شکسته و تمامی زندانیان سیاسی را بردوششان از زندان­های مخوف سلطنتی بیرون آوردند، می­توانند و دورنیست، آن زمانی که درهای زندان­های جمهوری اسلامی را برسرشان خراب کنند و تمامی زندانیان سیاسی را به آغوش جامعه آزاد و انسانی برگردانند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران فعالانه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی کوشش خواهد کرد و همگان را فرامی­خواند که به هر شکلی که می­توانند در کارزار بین المللی 1 – 10 دسامبر 2017  فعالانه شرکت نموده و برای آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی در کارزارهای اعتراضی که در شهرها و کشورهای مختلف برگزار میشود، همراه با دیگر فعالین کارگری و دوستداران جنبش کارگری شرکت نمایند.

درهای زندان شکسته باد!
دسامبر 2017
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور


نظرات بسته شده است