عصر جدید ذخیره سازی اطلاعات: فیزیکدانان اطلاعات را روی مولکول ذخیره کردند

عصر جدید ذخیره سازی اطلاعات: فیزیکدانان اطلاعات را روی مولکول ذخیره کردند

در روش جدیدی که دانشمندان در زمینه ذخیره سازی اطلاعات کشف کردند، آنها توانستند که اطلاعات را بر روی مولکول ذخیره کنند و دستاورد این کشف باعث می شود که حجم دستگاهها ذخیره سازی اطلاعات به طرز قابل توجهی 100 برابر کوچکتر شود.
اسپوتنیک، در روش جدیدی که دانشمندان در زمینه ذخیره سازی اطلاعات کشف کردند، آنها توانستند که اطلاعات را بر روی مولکول ذخیره کنند و دستاورد این کشف باعث می شود که حجم دستگاهها ذخیره سازی اطلاعات به طرز قابل توجهی 100 برابر کوچکتر شود.
در چند سال گذشته حجم دستگاههای ذخیره سازی اطلاعات هر روز کوچکتر شده اما مینیاتور سازی بیشتر به دلیل محدودیت های اساسی مکانیک کوانتومی غیر ممکن است. فضایی که یک بیت اشغال می کند 10 در 10 نانومتر است و کمتر از این فضا امکان ندارد. دستاورد جدید نه تنها ابعاد کوچکتری را فراهم می کند، بلکه مقدار زیادی از اطلاعات را نیز فراهم می کند، زیرا دانشمندان توانستند اطلاعات را روی یک مولکول ذخیره کنند که فقط 1 نانومتر مربع فضا اشغال می کند.


نظرات بسته شده است