مبارزه ,اتحاد, پیروزی

به مناسبت شانزدهم آذر – روز دانشجو
ما با درخت های جهان عهد بسته ایم”
تا با تبرها شیوه ای دیگر بنا کنیم”ا
از شعارهای دانشجویان انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان – به مناسبت مراسم 16 آذر


نظرات بسته شده است