توطئۀ نسل کشی علیه کرۀ شمالی

تهدیدهای آمریکا علیه کرۀ شمالی رو به افزایش داشته و استانهای همبستۀ آمریکا و هم پیمانانش مردم این کشور را به نسل کشی [کشتار جمعی] تهدید کرده اند. گردهمآئی استانهای همبستۀ آمریکا، کانادا و کشورهای دیگری که در سال 1950 به کرۀ شمالی حمله کرده بودند، روز 16 ژانویه در وانکوور، در کانادا برگزار شد. برخی در این گردهمآئی برای جستجوی راه حل سیاسی ابراز امیدواری می کردند. ولی بر عکس، خیلی زود دیدار آنها به گردهمآئی تبهکارانی تبدیل شد که با حضورشان، توافقاتشان، حرکاتشان به اعضای گروهی شباهت پیدا کردند که در تبانی با یکدیگر در پی ارتکاب به کشتار جمعی هستند. یعنی حرکتی که از دیدگاه دیوان بین المللی کیفری و منشور نسل کشی 1948 جنایت نامیده شده است.
تهدید اعلام شده علیه کرۀ شمالی فقط یک دلیل عمده داشت و آن هم این بود که : جمهوری دموکراتیک خلق کرۀ شمالی فرادستی جهانی امپراتوری آمریکا را نمی پذیرد. روشن است که این موضوع هیچ ارتباطی با جنگ افزارهای هسته ای ندارد، و از این پس، این موضوع به یک آئین رایج تبدیل شده و همه به آن اعتراف دارند که همۀ اعضای دائمی شورای امنیت به کلاهک های هسته ای مجهز هستند، و آمریکا کلاهک هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی به کار برده، و از سال 1945 ملتهای دیگر را به کاربست آن تهدید می کند، پاکستان، هند و اسرائیل کلاهک های هسته ای در اختیار دارند، اعضای ناتو در اروپا نیز از همین جنگ افزارهای هسته ای به مدیریت آمریکا در اختیار دارند، و کرۀ شمالی نیز با تولید جنگ افزار هسته ای مانند کشورهای دیگر برای پاسخگوئی به امر دفاع از خود و تضمین امنیت [ملی]  هیچ یک از قوانین بین المللی را نقض نکرده و فقط در جستجوی صلح کامل و نهائی با آمریکاست.
به سادگی می توانیم نتیجه بگیریم که مسئلۀ جنگ افزار هسته ای برای آمریکا فقط بهانه ای ست که در راستای تحکیم فرادستی استبداد منشانه اش علیه کره و بقیۀ جهان به کار می بندد. پس، تهدید صلح جهانی نه از سوی کرۀ شمالی بلکه از سوی  آمریکا و هم پیمانانش صورت می گیرد : یعنی ملت هائی که در سیر قهقرائی به دولتهای خدمتگذار و فرمانبردار تبدیل شده اند،  و آماده اند تا از هر گونه فرمان جنایتکارانۀ اربابان جنگ در واشنگتن فرمانبرداری کنند.
در پاسخ به آنچه ما اعمال تبهکارانه می نامیم، دکتر گریم مک کوئین Dr Graeme MacQueen بنیانگذار و مدیر پیشین مرکز پژوهش برای صلح در دانشگاه مک مستر، و من ضروری دانستیم که نامه ای سرگشاده (به تاریخ 23 ژانویه گذشته) برای دادستان دیوان بین المللی کیفری بفرستیم.

نامۀ سرگشاده
خانم دادستان،
موضوع : تهدید به نسل کشی اعلام شده علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره.
ما امضا کنندگان این نامه، آرزوی مردم کانادا برای حفظ صلح در جهان را بیان می کنیم. بر این پایه، برای ما ضروری ست تا از شما تقاضا کنیم برای بررسی حرکت دولتهای هم پیمان استانهای همبستۀ آمریکا که کانادا یکی از آنهاست، وزیرها و نمایندگان دولتهائی که در بحران کنونی مربوط به جمهوری دموکراتیک خلق کره فعال هستند تشکیل پرونده دهید.
مسئله و شوکی که تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ علیه کرۀ شمالی تحریک کرد بر همگان آشکار است و به بحث جدل جدی دربارۀ صلاحیت روانی آقای ترامپ برای ادارۀ کشور در استانهای همبستۀ آمریکا انجامید. با وجود این تهدیدهای آقای ترامپ و وزیر دفاع او از مرزهای آمریکا پا فراتر می نهد و کشورهای دیگر و از جمله کانادا را نیز دخالت می دهد.
مادۀ 6 منشور دیوان بین المللی کیفری معنای نسل کشی را به روشنی توضیح داده است : هر یک از اعمالی که به قصد تخریب کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت بگیرد :

الف) کشتن اعضای گروه
ب) ارتکاب به وارد آوردن زیان جسمی یا روانی وخیم به اعضای گروه
پ) تحمیل اختیاری شرایط زیستی حساب شده به گروه برای تحریک تخریب جسمی کامل یا جزئی.
تبانی در راستای ارتکاب به نسل کشی از دیدگاه حقوق بین المللی توافقی عینی ست برای ارتکاب به نسل کشی که می تواند حاصل رویکرد و رفتار توطئه گران باشد. مدرک اتهام نسل کشی می تواند بر پایۀ مدارک ضمنی و مستقیم باشد. افزون بر این، حرکت عینی و همآهنگ گروهی از افراد می تواند به تشکیل پرونده برای چنین توافقی بیانجامد.
در 8 اوت 2017، آقای ترامپ اعلام کرد که تهدیدات کرۀ شمالی «به آتش و خشمی روبرو خواهد شد که هرگز در جهان دیده نشده ». وزیر دفاع او، جیمز ماتیس به سهم خود و در ادامۀ سخنان آقای ترامپ در 9 اوت اعلام کرد که «جمهوری دموکراتیک خلق کره باید از حرکاتی که به پایان رژیم این کشور و نابودی مردمش خواهد انجامید جلوگیری کند».
ماتیس در بیانیۀ دیگری در 3 سپتامبر افزوده است که : « ما در پی نابودی کامل کشوری نیستیم، ولی در مورد کرۀ شمالی گفته بودم که ما امکانات بسیاری برای انجام چه کاری در اختیار داریم.»
آقای ترامپ در نخستین سخنرانی اش در نشست همگانی سازمان ملل همبسته در 19 سپتامبر گفته است : « استانهای همبستۀ آمریکا نیرو و بردباری بسیاری دارد، ولی اگر ناچار به دفاع از خود باشد، آمریکا و هم پیمانانش گزینش دیگری بجز ویران کردن کامل کرۀ شمالی نخواهند داشت.»
سرانجام، وزیر امور خارجۀ آمریکا رکس تیلرسون در مصاحبه ای با کوندولیزا رایس در دانشگاه استانفورد به تاریخ 17 ژانویه 2018 اعلام کرد که از مرگ ملوانان کشتی ماهیگری کرۀ شمالی به دلیل کم آوردن سوخت خشنود است :
«آنان [کرۀ شمالی ها] تأثیرات مجازاتهای ما را حس می کنند.». و همین دلیل آشکاری ست که آمریکا عامدانه برای دستیابی به اهدافش شرایطی را فراهم آورده که موجب مرگ شهروندان کره ای در سطح گسترده می شود.
اغراق در شیوۀ سخن («آتش و خشم») یک چیز است، ولی این سری از بیانیه های به هم پیوسته که از نابودی کامل حرف می زند و به نسل کشی و کشتار جمعی تهدید می کند یک چیز دیگر.
بی گمان تهدید به کشتار جمعی جنایت نیست، ولی « تشویق رسمی به کشتار جمعی » بطور مشخص در منشور مربوط به کشتار جمعی به مثابه جنایت تعبیر شده که آمریکا نیز از فعالان آن است. در نتیجه، با تشویق رسمی و پر شور کشتار جمعی در جایگاه گزینش سیاسی، آقای ترامپ و ماتیس از دیدگاه قانونی وارد زمینۀ خطرناکی شده اند. به این علت که استانهای همبستۀ آمریکا منشور مربوط به کشتار جمعی را پذیرفته است، این منشور از اعتبار قانونی در آمریکا  برخوردار است.
برای توفیق در امر محکومیت فردی به کشتار جمعی، مدارکی که گویای خواست به ارتکاب چنین کاری باشد ضروری ست. اتهام باید « خواست یا نیّت ویرانگرانه » را ثابت کند. معمولاً برای اثبات چنین اتهامی آزمون عبور از مانع اهمیت ویژه ای دارد، زیرا عاملان جرم به ندرت خواست ویرانگر خود را از پیش به جهانیان اعلام می کنند. ولی همانگونه که دو کارشناس نسل کشی در روزنامۀ  واشنگتن پست اعلام کردند، رهبران آمریکائی مشخصاً دست به چنین کاری زده اند و آشکارا خواست ویرانگر خود را مطرح کرده اند. اگر آقای ترامپ تهدید خود را به عمل درآورد، بطور مشخص، متهم دانستن او به نسل کشی یا کشتار جمعی کار ساده ای خواهد بود.
کشور امضا کنندۀ این نوشته کانادا عضو دیوان بین المللی کیفری ست و در نظام دادگستری و رهبران و مسئولان کانادائی برای هر گونه جنایتی که به نام آنان انجام می گیرد مسئول هستند. با توجه به این امر که دلیل روشنی وجود دارد که جرم نسل کشی آشکارا مطرح شده، که رهبران آمریکائی طرح هائی علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره تدارک دیده اند، که در چنین شرایطی و با آگاهی به چنین تهدیدها و طرح هائی، هم پیمانان آمریکا مانند کانادا با دولت آمریکا همکاری داشته و در گردهمآئی هایش علیه کرۀ شمالی طرح ریزی می کنند، و در حالی که هم پیمانان آمریکا قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل همبسته و دیوان بین المللی کیفری را ندیده می گیرند، ضروری خواهد بود که پرونده ای تجسسی از سوی دفتر شما برای بررسی مدارک جرم تشکیل شود.
استانهای همبستۀ آمریکا دیگر عضو دیوان بین المللی کیفری نیست. با وجود این، بر پایۀ تعهدادش نسبت به منشور سازمان ملل متحد باید حافظ صلح در سطح جهانی باشد، و به منشور منع نسل کشی متعهد بوده، افزون بر این پدر خواندگی دیوان بین المللی کیفری را نیز به عهده داشته است. علاوه بر این، دیوان بین المللی کیفری فقط نقش تجسسی برای رسیدگی به اتهامات را ندارد بلکه افزون بر این وظیفه دارد تا وقتی رفتارهای جنایتکارانه بروز می کند اذهان همگانی در سطح جهانی را دربارۀ چنین رویدادی مطلع کند. دیوان بین المللی کیفری موظف است رسماً این رفتارهای جنایتکارانه را محکوم کند. برای مثال دیوان بین المللی کیفری در مورد کنیا همین کار را انجام داد، در مورد بحران کنونی نیز می تواند به همین روش عمل کند.
ما از دفتر دادستانی تقاضا داریم پروندۀ تجسسی دربارۀ این موضوع را راه اندازی کند، از مقام دادستانی خود برای پاسخگوئی به این امر اخلاقی که مؤسسۀ شما برای اجتناب از کشتار جمعی و نسل براندازی مدعی آن است برای محکوم کردن نقض وخیم حقوق بین الملل، قصد و اقدام کشورهای نام برده در بالا استفاده کنید.
Christopher Blackکریستو فر بلاک وکیل بین المللی کیفری ست و در تورنتو زندگی می کند. او به دلیل شماری از دادگاه هائی که به جنایات جنگی مربوط بود و به شکل گسترده در رسانه ها بازتاب یافت شهرت دارد. و اخیراً رمان
« Beneath the Clouds » را منتشر کرده است.
نامۀ سرگشاده به دیوان بین المللی کیفری
نوشتۀ کریستوفر بلاک و گریم مک-کوئین
مرکز پژوهش های جهانی سازی، 9 فوریه 2018
Christopher Black et Graeme MacQueen

ترجمۀ حمید محوی
گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/12 فوریه 2018
لینک متن اصلی :
https://www.mondialisation.ca/le-complot-de-genocide-contre-la-coree-du-nord-lettre-ouverte-a-la-cour-penale-internationale/5622963


نظرات بسته شده است