تدابیرشهرداری مهاباد برای مسکوت نگهداشتن کارگران بجای پرداخت حقوق معوقه آنها

درحالیکه 700 تن از کارگران و کارمندان شهرداری مهاباد 7 ماه است کە حقوق نگرفتە اند، در جلسه روز یکشنبه 13 اسفند مسئولان شهرداری، تصمیم گرفتە اند حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت نکنند. این درحالیست که پیشاپیش نوروز 700 خانوادە کارگر و کارمند شهرداری مهاباد توان تأمین مایحتاج ضروری خود را ندارند.
در چنین شرایطی که شهرداری مهاباد بدلیل فساد ناشی از نفوذ اطلاعات درآمدهای سال 96 را صرف هزینە های جانبی اطلاعات و یا توسط مثلث فساد شهرداری مهاباد (حامد حیدری، سامان رهنما و ابراهیم کریمی) در سفرهای تفریحی با اسم مأموریتهای اداری حیف و میل کردە اند، اکنون توان پرداخت حقوق عقب ماندە کارکنان را ندارند. فراتر از این اکنون مثلث فساد در شهرداری مهاباد با استفادە از سستی کامران علیزادە آذر شهردار و ادارە اطلاعات میکوشند از هرگونه تجمع اعتراضی کارگران جلوگیری کنند. در این راستا حسن گیته کە علاوە بر فعالیت در مقاومت بسیج همزمان دارای دو پست مسئول اجرائیات و معاون خدمات شهرداری است، پست سوم یعنی مدیر عامل اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر را هم دریافت کردە تا بعنوان عامل بازدارندە اعتصاب و اعتراض کارگران وظیفە خود را انجام دهد.


نظرات بسته شده است