کارگران هپکو با شعار دشمن ما همینجاست تجمع خود را آغاز کردند.

دوشنبه 14 اسفند، کارگران معترض کارخانه هپکو،  روز یکشنبه 13 اسفند ماه در مقابل ساختمان خصوصی سازی در تهران تجمع کردند.
این کارگران که شمار آنان بیش از 400 نفر برآورده شده است، ضمن اعتراض به خصوصی سازی این شرکت و عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان، با سردادن شعار “دشمن ما همین جاست، فقط می گن آمریکاست”، اعتراض پر شور خود را ادامه دادند. خواست پرداخت حقوق معوقه و جلوگیری از خصوصی سازی که یکی از پیامدهای آن اخراج سازیهای گسترده است، خواست کلیه کارگران در ایران است.


نظرات بسته شده است