گرامی باد 8 مارس روزجهانی زنان

image(1)

بیش از 108 سال از بزرگ داشت ایجاد روز جهانی زنان به مناسبت دفاع از مبارزات حق طلبانه ی زنان توسط مبارزان زن سوسیالیست می گذرد. طی این مدت، احزاب کمونیست با تمام وجود جانانه در راه رهائی زنان مبارزه کرده و پس ازپیروزی انقلاب کارگری و دمکراسی نوین تحت رهبری طبقه کارگر، در خدمت به رهائی زنان قوانین پیشروی را که نمونه برجسته جدیدی درجهان بودند تصویب و به اجرا درآوردند. فرا رسیدن این روز تاریخی مبارزاتی زنان جهان را تبریک گفته وشکوفائی هرچه بیشتر رهائی زنان جهان را صمیمانه خواستاریم.
اما تمام انسانهای آزادی خواه جهان شاهد آن هستند که در تمامی دوران حاکمیت نظام سرمایه داری، علاوه بر استثمار مضاعف زنان کارگر و زحمت کش در میدانهای کار تولیدی و خدماتی، اکنون ستم جنسیتی حتا در عرصه های هنری درکشورهای امپریالیستی – درخواب نگهداشتن مردم در بوق و کرنای تبلیغاتی دموکراسی دُم بریده ی خادم بر حاکمیت سرمایه داران می دمند – چه رسوائی جهانی و چه جهنمی بزرگی ایجاد کرده اند که توسط زنان معترض برملا شد. علاوه بر آن در محیط کار و زحمت نیز، زنان با پدیده ی ارتجاعی زورگویانه ی جنسی کارفرمایان صاحب ثروت و مکنت روبه رو هستند و این افشاگری آشکار باید هرچه گسترده تر شده و جلو دست درازیهای آنان گرفته شوند.
اعتراض زنان هنرمند درعرصه های سینمائی منحط معروف از هالیوود آمریکا تا بالیوود هندوستان، در تئاترها، در بخش موسیقی و دیگر محیط کار زنان، جهانیان را در برابر این واقعیت قرار دادند که علاوه بر تداوم نابرابری بین مرد و زن، در موقعیت اقتصادی، سیاسی، هدایت کارها و دیگر مسائل اجتماعی نظیر تجاوز جنسیتی، تحقیر و توهین به زنان و برخورد برده وار به آنان و تلاش برای تداوم مردسالاری و نظام سرمایه سالاری مقام زنان را به حد کالای بازار سرمایه داری درحد خرید و فروش تقلیل داده اند! حتا با عدم احترام به زنان بر بدن خود در زنده گی اجتماعی جرمی مرتکب می شوند که در درجه ی نخست توسط آن بخش از مردان  صاحب ثروت و مالکیت بر وسایل تولید و مبادله صورت می گیرد. انعکاس این مناسبات نا برابر در جوامع جهانی به خصوص در عرصه ی مردسالاری، در ابعادی کمتر حتا در خانواده توده های مردم نیز اخلال ایجاد می کند.
مبارزه طبقه کارگر در بیش از 200 سال اخیر در رهائی از حاکمیت استثمارگران و ستم گران که به دست آموزگاران این طبقه توسط مارکس و انگلس تئوری راهنمای طبقه کارگر تنظیم شد در مورد اهمیت زنده ماندن اساسی انسانها را در تجدید تولید حیات افراد و تهیه ی وسایل امرار معاش تاکید گذاشتند. درحالی که طبقات حاکم برده دار، فئودال و سرمایه دار در چند هزار سال حاکمیت شان، به 50% تعداد بشرزن بودن  به حکم مردسالاری شدیدترین استثمار و ستم بر زنان علاوه بر کارگران مرد و زحمت کش را رواج دادند.
در بیش از 100 سال اخیردراثر مبارزات زنان کارگر، نیروهای آگاه سوسیالیست و به خصوص تحت رهبری احزاب سوسیالیست وکمونیست در برخی از کشورهای جهان، به ویژه پس از پیروزی انقلاب کارگری در کسب قدرت، زنان توانستند برخی از درخواستهای اساسی خود را تاحدی تحقق بخشند. اما به دلیل این که جنبش رهائی بخش زنان تا بدان حد گسترش نیافته بود که زنان مبارز دراین انقلابات نقش درجه اول برابری در کلیه ی سطوح داشته باشند، درحدی که نظرات و پیشنهادات زنان مبارز کمونیست در هدایت امور این کشورها، معادل هم رزمان کمونیست مرد تاثیرگذارگردند، بیش از پیش امروز ایجاب می کند که این خیل عظیم استثمار و تحقیرشده و ستم دیده، در تغییر این جهان ناعادلانه نقش تاریخی خود را ایفا نمایند.
در ایران، زنان مبارز درنفی و طرد حجاب اجباری زنان توسط به اسارت کشان مذهبی فئودال منش، که از ابتدای قدرت گیری این اوباشان تاریخی به سرکوب آزادی زنان پرداختند، دست به اعتراض زدند، و هم اکنون بخشی از زنان تحت عنوان “دختران خیابان انقلاب” – پس از 40 سال مبارزه علیه تحمیل حجاب جمهوری اسلامی – که یکی ازدهها تجاوز این نظام سرمایه داری عقب مانده تر نسبت به زنان اعمال می شود، اعلام حضور زنان در امر رهائی از مناسبات ننگین و نفرت بخش رژیم حاکم است که این مبارزه بدون پیوند یافتن و گره خوردن به مبارزات انقلابی کارگران و زحمت کشان به رهائی همه جانبه ی زنان منجر نخواهد شد. پیروزی این مبارزه در طرد حجاب اجباری فتح یکی از این سنگران رهائی بوده و فتح سنگرهای دیگر در دست حاکمان، زنان مبارزه را باید ادامه دهند تا به رشد سازمان یافته گی و سیاسی خود در امر برچیدن بساط مالکیت بر وسایل تولید و مبادله دست یافته و در صف اول هدایت کننده و برچیدن نظام منحط سرمایه داری و مردسالاری قرار گیرند.

گرامی باد 8 مارس روز همبستگی مبارزاتی جهانی زنان
زنده و پاینده باد اتحاد و رزم مشترک زنان و مردان کارگر و زحمت کش
پیروز باد برچیدن بساط حجاب اجباری نظام سرمایه داری اسلامی
سرنگون باد نافزودن تصویرظام سرمایه داری در کلیه اشکال مذهبی، سکولار، لیبرالی و فاشیستی
زنده باد سوسیالیسم رهائی بخش
آزادی زنان و مردان سیاسی زندانی بی قید وشرط با درهم شکستن شکنجه گاهها
حزب رنجبران ایران – 10 اسفند 1396 (اول مارس 2018)


نظرات بسته شده است