سالی که نکوست از بهارش پیداست

برپایه گزارشات منتشره، کارخانه “مقره سازی” در شهرستان ساوه تعطیل و 130 نفر از مجموع 150 کارگر این کارخانه اخراج و 20 نفر باقی مانده موقتا” از ماشین الات و اموال کارخانه محافظت می کنند. بحران در مراکز تولیدی و صنعتی کشور تنها به این کارخانه و شهرستان ساوه محدود نیست و کل کشور را در برگرفته است. سال 97 سال افزایش اخراج سازیها و گسترش بیکاری خواهد بود. توجیه بیکارسازی کارگران با خصوصی سازی مراکز کارگری توجیه قابل دفاعی نیست. کلیت سرمایه داری ایران و حاکمیت نماینده آنان دچار بحران و ورشکستگی است. تنها راه حل کارگران دست بردن به انقلابی دیگر اما توسط خود آنان است.


نظرات بسته شده است