پیش بینی قیمت دلار تا اخر دوره اقای روحانی توسط یکسرباز وظیفه

دلار تا پایان این دوره اقای روحانی به قیمت دوازده هزار تومان خواهد رسید و سپس با کاهش دوهزار و پانصد تومانی مواجه خواهد شد و به قیمت نه هزار و پانصد تحویل دولت بعد خواهد شد
خوب این روند افزایش سه برابری قیمت از زمان ریاست جمهوری اقای رفسنجانی برای بدست اوردن پول تحت تملک ملت توسط دولت برنامه ریزی شد
به این صورت که اقای رفسنجانی در زمان ریاست دولت قیمت دلار را صد تومان تحویل گرفت و در چهار سال اول ریاست کاری با قیمت دلار نداشت و بازار قیمت دلار را طی چهار سال به 120 تومان رساند ولی در طی چهار سال دوره دوم ریاست اقای رفسنجانی ناگهان قیمت دلار به چهارصد تومان رسید و سپس با کاهش ده درصدی به قیمت 360 تومان رسید و تحویل دولت اقای خاتمی شد اقای خاتمی در چهار سال اول افزایش انچنانی به قیمت دلار نداد و قیمت دلار را بازار در طول چهار سال به چهارصد تومان رساند  ولی در چهار سال دوم قیمت به هزار و دویست تومان رسید و سپس با اُفت دویست و پنجاه تومانی به نهصد و پنجاه تومان تا هزار تومان رسید و تحویل دولت آقای احمدی نژاد شد آقای احمدی نژاد در چهار سال اول همانند اقای رفسنجانی عمل نمودند و قیمت دلار از هزار تومان به هزار و دویست تومان افزایش پیدا کرد و ناگهان در چهار سال دوم ریاست ایشان همانند اقای رفسنجانی با افزایش سه برابری قیمت دلار به چهار هزار تومان رسید و دقیقا همانند اقای رفسنجانی با اُفت ده درصدی به سه هزار و ششصد تومان کاهش پیدا کرد و تحویل دولت اقای روحانی شد
اقای زوجانی هم در زمان ریاست دوره اول همانند خاتمی عمل کرد و قیمت دلار درست با افزایش ده درصدی در چهار سال اول به چهار هزار تومان رسید و مشخصا معلوم و اشکار است که قرار است در چهار سال دوم همانند اقای خاتمی که چهار صد را سه برابر کرد بعد قیمت را دویست و پنجاه تومان کاهش داد , به دوازده هزار تومان برسد و در اواخر دوره ایشان با کاهش دوهزار و پانصد تومانی به نه هزار و پانصد تا ده هزار تومان برسد
حال چرا این کار انجام میپذیرد
شما فکر کنید که هزار تومان پول دارید که با ان پول میتوانید سه پفک خریداری کنید
بعد قیمت دلار سه برابر میشود و ارزش پول شما یک سوم میشود و شما میتوانید با هزار تومان یک پفک خریداری کنید
خوب سر دو پفک دیگر چه بلایی امده است
بگذارید تا به شما توضیح دهم
ارزش پول ملی کشور به عمده درامد ان کشور برمیگردد و عمده درامد کشور ما ایران هم از فروش نفت است
نفت را به دلار میفروشیم پس درامد ما به دلار است در صورتی که پرداختی ما به ریال است
زمانی که قیمت دلار سه برابر میشود در اصل قیمت ریال یک سوم شده است یعنی ارزش  پولی که دولت در اختیار دارد سه برابر میشئد و ارزش پول مردم یک سوم میشود
طی این فرایند ارزش دو پفک از سه پفک شما به پشتوانه پولی کشور که همون دلار هست بر میگرده
یادی کنیم از استاد شعر پارسی ایرج میرزا که میفرمود :
چرا اینگونه میگویم سخن را
چرا بر زنده میپوشم کفن را
بعله طی این فرایند دولت دست در جیب تمام ملت  کرده و دو سوم از پول نقد همه مردم را از جیب شان دراورده و در جیب خود کرده است


نظرات بسته شده است