سناریوهای احتمالی فنای بشریت

گروه دانشمندان به رهبری آدام فرانک، فیزیکدان نجومی مدل رشد تمدن انسانی را طرح ریزی کرده و با توجه به این مدل سه راه احتمالی رشد و فنای بشریت را پیش بینی نمود.
نشریه The Atlantic، بر اساس این مدل تمدن انسانی از ذخایر و منابع زمین برای پیشبرد روند تکامل و گسترش خود استفاده کرده اما هرچه میزان استخراج منابع وذخایر بیشتر شده، شرایط اطراف انسان با شدت بیشتری رو به وخامت گرائیده اند.
دانشمندان دو سناریوی استفاده از دو نوع از ذخایر را در مدل خود در نظر گرفتند. در سناریوی اول انرژی بیشتری استفاده می شود اما وضع محیط زیست رو به وخامت می گراید. در سناریوی دوم انرژی کمتری به کار برده می شود اما وضع محیط زیست رو به وخامت نمی گراید.
به دنبال آن سه راه احتمالی را برای پیشرفت بشریت در نظر گرفته و آنها را از بین رفتن تدریجی ، فرود آرام و ورشکستگی تمام و کمال نامیده اند.
در حالت اول تمدن بشری به سرعت و با استفاده از مقادیر زیادی از ذخایر پیشرفت می کند و این پیشرفت تا رسیدن به آخرین حّد جمعیت جهان ادامه می یابد. به دنبال آن کاهش جمعیت جهان تا رسیدن به مرزی که میزان منابع برای همه کفایت کند، شروع می شود. در این روند 70% جمعیت جهان از بین می رود.
در حالت دوم بشریت از رسیدن به مرز بحران جلوگیری کرده ، محیط زیست را حفظ نموده و با استفاده از نوع دوم ذخایر که مصرف میزان کمتری از انرژی را در نظر می گیرند، پیشرفت می کند.
در حالت سوم ورشکستگی تمام و کمال رخ داده، وضع محیط زیست به سرعت رو به وخامت نهاده و بشریت بطور کامل از بین می رود


نظرات بسته شده است