جلسە شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

عصر روز سه‌شنبه  ۲۹.خرداد  ۱۳۹۷.هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه.در راستای ساماندهی.وضعیت شرکت جلسه برگزار شد.
که خروجی این جلسه را به اطلاع کارگران نیشکرهفت تپه.میرسانیم.
در این جلسه دوتن از کارگران به نام های رحیم بساک.وهمچنین کرامت پام با دعوت مدیرت شرکت حضورداشتن.در این جلسه در ارتباط با مسائل.ومشکلات .مجموعه شرکت بحث وگفتگو شد که از جمله مشخص کردن قائم مقام شرکت.که رکن اساسی میباشد.در این راستا .آقای ایوب اسدی از آقایان رحیم بساک.وکرامت پام به دلیل اینکه از کارگران قدیمی شرکت هستن.نظر خواستن که شما به عنوان کارگران با سابقه گزینه برای قائم مقام شرکت.اگر در نظر دارید معرفی بکنید.این دوستان کارگر.اقای مهندس مددی را به عنوان کسی که قبلان در شرکت بوده واشنایی با محیط کار و همچنین تخصص.در تولید نیشکر دارند معرفی کردند.
که براساس خبرها از طرف مدیریت با انتصاب آقای مهندس رضای مددی.در حال گفتگو هستن.امید است که شرکت با تلاش همه پرسنل زحمت کش به اوج روزهای گذشته نه چندان دور خود برسد.
و امید است که دیگر شاهد عقب افتادن دستمزد کارگران ودیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه. نباشیم.

داریوش بساک عضوهیئت مدیره سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه

۲۹ خرداد ۱۳۹۷


نظرات بسته شده است