تالاب بین‌المللی هامون خشک شده و قایق‌های‌ مردم محلی در گل فرو رفته

روايتی ديگر از بی کفايتی حکومت آخوندینظرات بسته شده است