*- صحبتهای تکان دهنده نماینده خوزستان در مجلس

برای برون رفت فوری و حل معضلات کشور باید ۵۰ نفر از اختلاسگران و دزدان دولتی را محاکمه و به اشد مجازات برسانیم .
به نوشته روزنامه تابناک در هشتم مرداد 97 آمده است : هدایتالله خادمی نماینده مردم خوزستان در مجلس با انتقاد از مسائل معیشتی و اقتصادی مردم، گفت که برخی برای تامین هزینههای زندگی خود به فروش اعضای بدن همچون کلیه روی آوردهاند.وضعیتی ایجاد شده که مردم این دوران توان تحلیل آن را ندارند. هر روز شاهد بیشتر شدن مشکلات هستیم، اما نه ارادهای برای حل آن وجود دارد و نه توانی. خادمی بیان کرد: کشور دچار اختلاس و فساد شده است. چرا کشورهای دیگر فساد را کنترل کردهاند اما ما نمیتوانیم؟ آموزگاران کشور در فقر و تنگدستی به سر میبرند. آن وقت انتظار داریم آیندهای روشن داشته باشیم؟ وی ادعا کرد: فساد اقتصادی مانند موریانه به تار و پود این کشور و مسئولین زده است. پذیرفتهایم که کشوری فاسد و ناکارآمد هستیم. اکثر دولتمردان ۳۰ سال گذشته به مردم کشور ظلم کردهاند. به اعتماد مردم خیانت کردند. جوانان ما را نابود کردند. اگر ذرهای وجدان و غیرت داشتند به دلیل این همه ناکارآمدی ظلم، خیانت به جوانان خودشان را حلقآویز میکردند. خادمی اعلام کرد: مردم سوال میکنند به چه دلیل برخی مسئولین که شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند فرزندانشان در آمریکا به سر میبرند؟ اگر به گفته خود ایمان دارند چرا عزیزان خود را به کشور بر نمیگردانند؟ چرا این کشور آنها را اخراج نمیکند؟ تاریخ گواه میدهد شاید برخی دولتمردان ماموریت داشتند خلاف منافع ایران اقدام کنند .وی افزود: برای برون رفت فوری و حل معضلات کشور باید از فسادهای اقتصادی و اختلاسها پردهبرداری شود. ۵۰ نفر از اختلاسگران و دزدان دولتی را محاکمه و به اشد مجازات برسانیم


نظرات بسته شده است