عظیم احمدی کولبری کە امروز نگذاشتند پیش سە تا فرزند و همسرش برگردد

یک شاهد:” کاک عظیم با قاتلانش کە پاسدار و جاش از پاسگاە شوشمە آمدە بودند، خواست کە بە ما شلیک نکنند. گفت” آخر مگر ما عمل زشتی را مرتکب شدەایم؟ خطایی کە نکرەدەام کە آمدەایم در میان این کوە و سخرەها برای خانوادەهایمان لقمە نانی بە منزل ببریم.” از چند سو بە او حملەور شدند جواب دادند” از قضا برای کشتن تو اومدەایم”! عظیم گفت:” اخر چرا؟ فرزندان و همسرم منتظر من هستند کە برایشان نانی بە منزل ببرم…” کاک عظیم سخنانش را تمام نکردە بود کە با شلیک چند گلولە پشت سر هم پیکر زحمتکش این پدر را بر زمین غلطاندن و خون فوارە بست و صدای دیگر از او شنیدە نشد.
چە کسی می گوید کولبری را طبقە زحمتکش و محروم کوردستان انتخاب کردەاند؟ مدعیان این سخن و قاتلان این طبقەی رنجکشیدە ، جنایتکارانی هستند کە باید نسلشان را نابود کرد


نظرات بسته شده است