اعتراض کارگران شهرداری شوشتر نسبت به عدم پرداخت شش ماه از حقوق معوقه خود

نزدیک به ۳۰۰ تن از کارگران شهرداری شوشتر که تحت نظارت شرکتهای پیمانکاری فعالیت میکنند بابت مطالبات مزدی شش ماه گذشته خود معترض هستندبنا به اعلام منابع کارگری در شهرداری شوشتر، برخی کارگرانی که تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری در بخشهای مختلف شهرداری مشغولبه کار هستند، دستمزد شش ماه نخست سال جاری را از کارفرمای خود طلب دارند.

این منابع کارگری همچنین از اعمال فشار پیمانکار بر نماینده صنفی کارگران واحد موتوری خبر میدهندبه گفته کارگران شهرداری شوشتر در بخش خدماتی، پیش از این همه کارگران شاغل در شهرداری تحت مسئولیت مستقیم شهرداری مشغول کار بودند؛ اما برخلاف نظر کارگران از دی ماه سال ۹۶ همه قراردادها به پیمانکاری تبدیل وضعیت شد.

این کارگران تصریح کردند: تبدیل وضعیت قرارداد کارگران مشکلات آنها را دوچندان کرده است به طوری که شرکتهای پیمانکاری توانایی مالی کافی برای پرداخت دستمزد کارگران را در سال جاری ندارندبه گفته کارگران شهرداری شوشتر ، این وضعیت در حالی ادامه دارد که حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در شهرداری دستمزد اسفند ماه سال گذشته خود را حدودا ۵۰ روز قبل دریافت کردهاند.

کارگران شهرداری شوشتر در ادامه تصریح کردند: جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی، پرداخت حق بیم آنها نیز به تاخیر افتاده و از تیر ماه سال جاری اداره تامین اجتماعی شوشتر از تمدید و تعویض دفترچههای درمانی آنها خوداری میکنددر خصوص پرداخت نشدن معوقات مزدی و بیمه کارگران شهرداری شوشتر گفتند که کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی دلیل بروز این اتفاق بوده است.

به نقل از این کارگران گفته میشود؛ یکی از همکاران آنها که در حال حاضر حدود ۲۰۰ کارگر را در واحد موتوری نمایندگی میکند، از سوی کارفرما تحت فشار قرار گرفته استبنا به گفته کارگران شهرداری شوشتر ، پیمانکار با اعمال فشار روی نمایندگان صنفی کارگران واحد موتوری در پی ایجاد فضایی است که با ترساندن کارگران، مانع از پیگیری مطالبات کارگران از جانب شورای صنفی باشد.


نظرات بسته شده است