خبرهای کارگری ایران

کارگران شهرداری شوشتر ؛ دومین روز از تجمع اعتراضی

روز سهشنبه ۲۴مهر ۱۳۹۷، بیش از ۳۰۰ تن از کارگران شهرداری شوشتر برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق عقب افتاده خود، دست به تجمع زدند. این کارگران از واحدهای موتوری، اداری و فضای سبز شهرداری شوشتر هستند

روز دوشنبه۲۳مهر۱۳۹۷ نیز ۲۰۰ تن از کارگران واحد موتوری و اداری مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند؛ که افزوده شدن کارگران فضای سبز به آنها در تجمع روز سهشنبه۲۴مهر، از گستردهتر شدن این تجمع اعتراضی خبر میدهد.

یکی از کارگران در همین رابطه گفتپیش از این بیش از ۲۰۰ تن از کارگران واحد موتوری و اداری مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض زده بودند؛ اما نتیجهای دربرنداشته است.

کارگران معترض در تجمع اعتراضی خود خواستار دریافت مطالبات شش ماه خود هستند.

کارگران شهرداری شوشتر ضمن تاکید بر دیگر خواستههای خود از جمله «عقد قرارداد مستمر و دائم»، «تامین امنیت شغلی کارگران»، «دادن حق اعتراض و بیان مشکلات از سوی کارگران» و «مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه» افزودند که تاکنون اهمیتی از سوی مسئولان به این حقوق قانونی داده نشده است.

یکی دیگر از خواسته‌‌های کارگران معترض مجموعه شهرداری شوشتر، پرداخت شدن حق بیمه میباشد.

روز سهشنبه ۲۴مهر ۱۳۹۷، بیش از ۳۰۰ تن از کارگران شهرداری شوشتر برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق عقب افتاده خود، دست به تجمع زدند. این کارگران از واحدهای موتوری، اداری و فضای سبز شهرداری شوشتر هستند

روز دوشنبه۲۳مهر۱۳۹۷ نیز ۲۰۰ تن از کارگران واحد موتوری و اداری مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند؛ که افزوده شدن کارگران فضای سبز به آنها در تجمع روز سهشنبه۲۴مهر، از گستردهتر شدن این تجمع اعتراضی خبر میدهد.

یکی از کارگران در همین رابطه گفتپیش از این بیش از ۲۰۰ تن از کارگران واحد موتوری و اداری مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض زده بودند؛ اما نتیجهای دربرنداشته است.

کارگران معترض در تجمع اعتراضی خود خواستار دریافت مطالبات شش ماه خود هستند.

کارگران شهرداری شوشتر ضمن تاکید بر دیگر خواستههای خود از جمله «عقد قرارداد مستمر و دائم»، «تامین امنیت شغلی کارگران»، «دادن حق اعتراض و بیان مشکلات از سوی کارگران» و «مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه» افزودند که تاکنون اهمیتی از سوی مسئولان به این حقوق قانونی داده نشده است.

یکی دیگر از خواسته‌‌های کارگران معترض مجموعه شهرداری شوشتر، پرداخت شدن حق بیمه میباشد.


نظرات بسته شده است