اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان با تاکتیکی جدید و گسترش در بیش از ۲۵۰ شهر

معلمان و فرهنگیان ایران روز یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷، در بیش از ۲۵۰ شهر و روستای سراسر کشور، دست به اعتصاب زدنددر جریان اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان ، دانشآموزان درس آزادگی و ایستادگی برای احقاق حق میگیرند. اعتصاب تاریخی معلمان و فرهنگیان در بیش از ۲۵۰ شهر و روستای سراسر ایران در ۳۱ استان کشور برگزار شده است.

اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان نقطەای درخشان در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی و پایان استبداد است. گرچه رسانههای داخلی این اعتصاب سراسری را سانسور کردهاند، اما عکسها و فیلمهای زیادی در فضای مجازی، نشان از گستردگی این اعتصابات دارد. خانوادههای دانشآموزان، فرهنگیان بازنشسته و کارگران هم تاکنون حمایت خود را از این اعتصاب اعلام کردهاند.

تاکتیک جالب و ابداعی اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان که در بیش از ۲۵۰ شهرستان کشور برگزار شد، امکان اعزام نیروهای سرکوبگر به داخل مدارس و سرکوب آنان را از بین برده است. این اعتصاب برعکس اعتصابهای قبلی، تاثیر بیشتری برروی دانشآموزان و خانوادههای آنها خواهد داشت. در بسیاری از موارد دانشآموزان، همبستگی خود را با معلمان اعلام کردند.

معلمان اعتصابی، از جمله، به حقوق اندک و سختی گذران زندگی، نارسایی وضعیت بیمه، در زندان نگاه داشتن کنشگران معلم، اختناق در مدارس و پایمال شدن احترام معلم، وضعیت ناگوار ساختمان و امکانات آموزشی بسیاری از مدارس و کیفیت پایین کتابهای درسی اعتراض دارند.

در بیشتر مدارس، اعتصاب به صورت ماندن معلمان در دفتر مدرسه و نرفتن سر کلاس برگزار شد. در مواردی نیز معلمان اصلاْ به مدرسه نیامده و در خانه ماندند. در بسیاری از مدارس کشور، معلمان در حیاط مدرسه دانشآموزان را گرد آورده، دلایل اعتصاب خود را برای آنان بازگو کردند.

در روزهای گذشته، ادارات حراست آموزش و پرورش و دیگر نهادهای اطلاعاتی رژیم با اخطارها و تهدیدهای بخشنامهای، شفاهی و پیامکی کوشش کرده بودند که از برگزاری اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان جلوگیری کنند.

گزارشی از بجنورد حاکی است که محمدرضا رمضانزاده، رئیس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، در این شهر به دست پلیس امنیت دستگیر شده و بلافاصله پس از دستگیری دست به اعتصاب خوراک زده است.

اعتصاب سراسری فرهنگیان، روز دوشنبه ۲۳ مهرماه نیز، برپا خواهد بود و با توجه به موفقیت بزرگ اعتصاب روز یکشنبه انتظار می رود بر شمار معلمان اعتصابی افزوده گردد.


نظرات بسته شده است