کارگران شرکت لبنیاتی «پاک آرا سنندج» به مرخصی اجباری اعزام شدند

 مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷، کارگران شرکت لبنیانیِ «پاک آرا» در سنندج از مرخصی اجباری تعدادی از همکاران خود خبر میدهند و میگویند: “میترسیم این کارگران که تعداد آنها حدود ۳۰ نفر است، در آیندهای نزدیک تعدیل شوند”.

این کارگران میگویند: “بیمه کارگرانی که به مرخصی فرستاده میشوند با تاخیر پرداخت میشود و این مساله مشکلاتی را برای آنها به وجود آوردهاست”.

یکی از مدیران شرکت در همین رابطه میگوید: “این خبر صحت ندارد و همه کارگران در حال حاضر مشغول به کار هستند”.

او میافزاید: “احتمال اینکه در این فضای اقتصادی، مواد اولیه با یکی، دور روز تاخیر تهیه شود، وجود دارد اما هیچ کاری را به مرخصی طولانی نفرستادهایم و این مساله هیچ تاثیری روی بیمه و یا دستمزد کارگران ندارد”.


نظرات بسته شده است