ازدهمین اعتراض کارگران رنگین نخ سمنان مقابل استانداری

کارگران رنگین نخ سمنان برای چندمین بار مقابل استانداری تجمع کردند.ایلنا، ۵۰ کارگر رسمی «رنگین نخ سمنان» سالهاست که در انتظار دریافت حق سنوات و مطالبات مزدی خود هستند.
این کارگران امروز صبح برای چندمین بار مقابل استانداری سمنان تجمع کردند. در این تجمع که از ساعت ۸ صبح آغاز شده، حدود ۲۵ نفر از این کارگران شرکت دارند.
حاضران در تجمع میگویند: یازدهمین بار است که مقابل استانداری میآییم؛ ما میخواهیم مشخص شود چه زمانی مطالبات مزدیمان پرداخت میشود.
به گفتهی یکی از کارگران معترض، از سال ۹۲ (زمان انحلال شرکت) تا امروز، ۵۰ کارگر رسمی و ۱۸۰ کارگر غیررسمی این شرکت، بلاتکیلف ماندهاند و نتواستهاند مطالبات خود را دریافت کنند.
کارگران می گویند: نه استانداری و نه دیگر مراجع رسمی استان، هیچ کدام پاسخ قانعکنندهای به ما ندادهاند و همچنان در انتظار هستیم که تکلیفمان روشن شود.


نظرات بسته شده است