زمینه‌سازی برای افزایش قیمت نان به بهانه واهی افزایش دستمزد کارگران خباز

در روزهای گذشته بحثهایی در فضای مجازی مطرح شده که فحوای آنها گرانی هزینههای جانبی خبازیها ازجمله هزینههای گاز و آب و برق است؛ صمدی هدف از طرح این بحثها را « افزایش قیمت نان در تمام استانهای کشور میداند و میگوید:

 «میخواهند به بهانهافزایش هزینهها، نان را گران کنند؛ این مطالبه به ما کارگران خباز هیچ ربطی ندارد؛ ما کارگران نانواییهای استان کردستان، با گران شدن نان به شدت مخالفیم؛ مطالبهما فقط بحث دستمزد است و سختی کار و تغییر شرایط شغلی؛ بحثهای انحرافی به ما هیچ ربطی ندارد

دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج، یدالله صمدی، با انتقاد از افزایش قیمت نان گفت: «ارتباط دادن دستمزد کارگران خباز به گران شدن نان، مورد قبول نیست؛ چراکه این مساله، سفره کارگران نانواییها را نیز کوچکتر میکند

ایلنا گزارش کرده است که گران شدن ۲۰ درصدی نان در استان کردستان درحالیکه دستمزد کارگران خباز این استان برای چهار سال متوالی ثابت ماندهاست، فضا را به ضرر کارگران تغییر دادهاست. یدالله صمدی در همین رابطه با انتقاد شدید از افزایش قیمت نان میگوید: «چهاردهم مهر ماه، در انجمن صنفی کارگران خباز سنندج، مجمع عمومی برگزار شد که خروجی این مجمع، نامهای خطاب به فرمانداری سنندج بود. در آن نامه تقاضای بهبود معیشت کارگران خباز را مطرح کردیم چراکه با شرایط موجود، دیگر نای ادامه دادن نداریم

دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج، در تشریح مشکلات معیشتی کارگران نانواییها افزود: «دستمزدهای ما کارگران خباز، ۴ سال است که افزایش نیافته؛ ما همین موضوع را در نامه مطرح کردیم و علاوه بر آن، به موضوع «سختی کار کارگران خباز» اشاره کردیم و اینکه کارگران نانواییها بایستی مشمول آییننامهمشاغل سخت و زیانآور شوند. این نامه را ۱۵۰ کارگر امضا کردند

کارگران خباز خواهان ثبات قیمت نان هستند

او در ادامه میگوید: «مدتی بعد از ارسال نامه، استانداری کردستان در جلسهای اعلام کرد که نرخ نان افزایش یافته؛ این افزایش حدود ۲۰ درصد است؛ به طوریکه نرخ نان لواش، از ۱۵۶ تومان به ۲۰۰ تومان رسیدهاست. این درحالیست که دستمزد ما به هیچ وجه زیاد نشده و به نظر میرسد به هیچ وجه دغدغه دستمزد و معیشت کارگران خباز را ندارند

بنا به گفته صمدی، کارگران خباز کردستان، مخالف افزایش قیمت نان هستند و در بیانیهها و نامههای خود نیز بارها به این موضوع اشاره کردهاند. یدالله صمدی میافزاید: «وقتی نان گران میشود، سفره همهکارگران ازجمله خود ما خبازان که «نان» میپزیم، بازهم خالیتر میشود. از مسئولان میخواهیم که ما کارگران خباز را مقابل مردم قرار ندهند و ادعا نکنند که نان را به خاطر دستمزد کارگران خباز ، گران کردهاند. چراکه ما همواره خواهان ثبات قیمت نان بودهایم و هستیم. بنابراین اگر میخواهند به معیشت فرودستان ضربه بزنند، ما را بهانه نکنند

او در ادامه میگوید: «براساس تعریفی که در ماده ۲ قانون کار از کارگر آمده، ما کارگران نانواییها نیز «کارگر» محسوب شده و بایستی مشمول الزامات قانون کار شویم؛ لذا دستمزد ما نیز باید هرساله مطابق افزایش دستمزد مصوب قانون کار زیاد شود. درحالیکه چهار سال است نرخ افزایش دستمزد قانونی، برای ما اعمال نشدهاست

صمدی از جلسه مشترک با اتحادیه کارفرمایان نانوای سنندج خبر میدهد و میگوید: «بیست و ششم مهر ماه، جلسهای با اتحادیه کارفرمایان خباز داشتیم و در آن، پیشنهادات مزدی خود را به آنها ارائه کردیم؛ در این پیشنهادات، میزان افزایش مزدی سالهای ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ را به صورت مدون و دقیق روی مزد کارگران خباز اعمال و به آنها تحویل دادیم؛ اما متاسفانه راه به جایی نبردیم و جواب روشنی از آنها نگرفتیم


نظرات بسته شده است