یکصدمین سالگرد تشکیل سازمان جوانان لنینی حزب کمونیست اتحاد شوروی

پیام تبریک گنادی زیوگانوف، رهبر حزب کمونیست روسیه بمناسبت یکصدمین سالگرد تشکیل سازمان جوانان لنینی حزب کمونیست اتحاد شوروی (کامسامول*)

دوستان عزیز! رفقا! کامسامولهای همه نسلها!

سازمان کامسامول صد ساله شد. میلیونها جوان میهن ما، اعم از دختر و پسر با افتخار  نشان کامسامول را روی سینه داشتند و دارند. این سازمان برای آنها یک مکتب ویژه زندگی بود و هست. کامسامول به تقویت و تحکیم قلب و روان، ایمان و ارادهآنها کمک کرد تا پرچم مبارزه در راه آرمانهای عالی، عدالت و دوستی خلقها را برافراشته نگه دارند. معنویت و ایدئالهای بزرگ بر بهترین اعمال اعضای کامسامول پرتو افکند.

در شهرها و روستاهای دوردست، در هر گوشه کشور بزرگ شوراها، ما با عضویت در سازمان جوانان کارهای با شکوه نسل سازندگان نیروگاه برق آبی دنپر، ماگنیتکی و تورکسیب را ادامه دادیم. ما فقط بلحاظ سن و سال بزرگ نشدیم. ما قدرت و شجاعت نیکولای آستروفسکی، زویا کاسمادمیانسکایا، گارد جوان کراسنادون و دانشجویان دانشکده نظامی پادولسک، مادران و پدران مان را در خود یافتیم. این نیرو، در کامسامول به کارهای ساخت و ساز، احیای اراضی بکر و بایر، در تسخیر فضا، در احداث نیروگاه برق آبی براتسک و خط آهن سراسری بایکالآمور کمک کرد.

ما میدانیم، که میلیونها رفیق ما راه شجاعت و سازندگی طی کردند، بطور شایسته و روشن زندگی کردند. و میتوانیم صادقانه بخود بگوئیم، که کار ما گنجینه دستاوردهای عظیم را تکمیل نمود. ما حق داریم به کارهای آنها افتخار کنیم، از آنها دفاع کنیم و بدانیم چرا زندگی و کار میکنیم. هر قدر هم از زمان عضویت ما در کامسامول بگذرد، مناسبات برادرانه جوانی مان را ترک نمیگوئیم. به همین دلیل هم، همچنان سابق، ما خود را کامسامول میدانیم.

ما اتحاد باشکوه جوانان را در سالهای سخت حفظ کردیم. امروز نسل جدید دختران و پسران جوان صفوف آن را تکمیل میکنند. مهم است یادآوری کنیم: کامسامول، پیش از همه، یعنی، انسان عمیقا معتقد. نه تنها نیروی جوانی، بلکه، دانش ژرف، اطمینان به پیروزی عدالت مزیتهای اصلی او هستند. و یعنی، لزوم تقویت حس میهندوستی و انترناسیونالیسم در خود، احترام به سنن خلق خویش و تداوم مبارزات تاریخ در راه احقاق حقوق انسانهای کار و زحمت.

ما به آینده کامسامول لنینی باور داریم و در کمال واقعبینی به قرن بیست و یکم مینگریم. اطمینان داریم که ما میتوانیم بر همه بدبختیها غلبه کنیم و با بر پایی مجدد سوسیالیسم قدرت و عظمت کشور بزرگ مان را احیاء کنیم.

زنده باد کامسامول قهرمان لنینی!

دوستان، روزتان مبارک!

* – سازمان جوانان لنینی حزب کمونیست اتحاد شوروی در روز ۲۹ اکتبر سال ١۹١۸ تشکیل گردید.

ا. م. شیری ‍‍‍‍‍٠۶‍‍‍/ ٠۸/ ١٣۹۷


نظرات بسته شده است