عقب‌گرد ایران در رتبه فضای کسب‌وکار با ۴ پله واگشت

در گزارشی که از سوی بانک جهانی روز چهارشنبه ۹ آبانماه ۱۳۹۷ منتشر شد، وضعیت فضای کسبوکار در کشورهای جهان طی سال ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش، ایران را در سال جاری میلادی از لحاظ شاخص سهولت کسبوکار از میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۲۸ نشان کرده است.

ایران در سال گذشته از رتبه ۱۲۴ برخوردار بود که این رتبه به نسبت سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ به ترتیب چهار پله و هفت پله عقبرفت محسوب میشود؛ این به معنای سقوط متوالی چندین ساله ایران در این موقعیت است.

همچون سال گذشته، نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک در گزارش امسال بانک جهانی، بهترین وضعیت کسبوکار را در جهان به خود اختصاص دادهاند و کشورهای سومالی، اریتره و ونزوئلا نیز همچنان در قعر جدول قرار دارند.

برای طبقهبندی کشورها بر حسب «محیط کسبوکار»، بانک جهانی ده مولفه را مدنظر قرار میدهد که عبارتند از: اخذ مجوز ساختوساز، دسترسی به برق، شروع کسبوکار، تجارت فرامرزی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، ورشکستگی، اجرای قراردادها و پرداخت مالیات.

بر پایه دادههای مورد اشاره این گزارش، پیشرفت در فضای کسبوکار وابسته به پیشینه و شرایط کشورها نیست و هر دولتی که مایل باشد میتواند در این راستا پیشرفت داشته باشد.

در این میان هند و چین گامهای چشمگیری در این زمینه برداشتهاند. در این گزارش به کشورهای کوچک با اقتصادی بسیار ضعیف نیز اشاره شده است که اقدامات مهمی در این زمینه انجام دادهاند. از جمله این کشورها جیبوتی است که در میان شش کشوری قرار دارد که طی سال جاری بیشترین اصلاحات را در فضای کسبوکار انجام داده است.

جالب اینجاست که در این گزارش گفته شده که بیشترین اصلاحات اقتصادی در زمینه بهبود فضای کار به ترتیب در کشورهای افغانستان، جیبوتی، چین، آذربایجان، هند، توگو، کنیا، ساحل عاج، ترکیه و رواندا صورت گرفته است. اما شوربختانه همچنان نامی از تحرک ایران در پلکان کسبوکار ذکر نگردیده است.

مطابق گزارش بانک جهانی، از ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ تا ماه مه سال ۲۰۱۸، ثبت ۳۱۴ مورد اصلاحات اساسی در فضای کسبوکار جهانی انجام شده است و از این لحاظ، وضعیت ۱۲۸ کشور، بهبود یافته است.


نظرات بسته شده است