اطلاعیه

باسلام خدمت تمامی پرسنل غیوردرنیشکرهفت تپه.
دوستان بیش ازدوسال است که بخش خصوصی پادرهفت تپه گذاشته وهرروزما کارگران راباوعده های پوچ وتوخالی دست به سرکرده اند. وهرروزماراشرمنده زن وبچه خودمیکنند وهرچندوقت یکباربه یک صورت به ماتوهین کرده اند.
تقریبابرای همه کارگران روشن شده است که ازسوی کارفرماودولت هیچ اراده ای برای حل مشکلات معیشتی ماکارگران وجودندارد.
لذا نمایندگان وکارگران تصمیم گرفته اندکه برای بارآخرحجت راتمام کرده وفردا۲۲آبان راس ساعت 9 صبح به همراه خانواده های خود درب فرمانداری.شوش حاضرشده وفریادتظلم خواهی خود رافریادبزنند.
ازهمه همکاران عزیزخواهشمندیم بااتحادکامل حضورداشته باشندوبدون توهین به شخص یا ارگانی وبا رعایت نظم عمومی و عدم سد معابر شهر . مطالبات خودرا فریاد بزنند تابهانه دست فرصت طلبان ندهند.
خواسته اصلی ماکارگران انتقال شرکت از بخش خصوصی ضعیف به بخش دولتی می باشد.
باتشکرازهمه کارگران وحق طلب
لطفا در کانال منتشر شود .
کانال رسمی کارگران هفت تپه.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.
۲۱ اسفند ۹۷


نظرات بسته شده است