فراخوان هاشم خواستار نماینده  معلمان کشور به مردم ایران در حمایت از کارگران فولاداهواز

  • متن پیام هاشم خواستار به شرح زیر اس
  • ملت قهرمان ایران امروز، از روزهایی است که باید همه ما قویا از کارگران فولاداهواز حمایت کنیم.
  • ملت قهرمان ایران همهِ  ما میدانیم که حاکمان اسلام نما با وعده های دروغ حکومت را غصب کرده اند. آنها قرار بود دنیا و آخرت ما را درست کنند، اما به نام اسلام و با غارت ایران عزیز دنیای خود را درست کردند.
  • آنها می خواستند مستضعفین را وارث زمین کنند، اماخود تبدیل به مستکبر شده و مستضعفین، ازجمله کارگران را به فقر و فلاکت و………کشانده اند.
  • شما کارگران فولاد اهواز از بازداشت و زندان نترسید که به هموطنانتان درس فولاد شدن ، در مقابل حاکمان زور گو میدهید.این حرکت بزرگ شما، در دل های ملت امیدی شعله ور کرده است که بزودی ، آزادی بر استبداد و خرافات و جهل پیروز خواهد شد.
  • سیدهاشم خواستار  نماینده ی معلمان آزادهِ  ایران
  • ۲۶ آذر   ۱۳۹۷

 


نظرات بسته شده است