اسماعیل بخشی همچنان بخشی از جنبش کارگری ایران است.

علیرغم هر گونه فشار به اسماعیل بخشی، و بازداشت او و دیگر کارگران در هفت تپه و اهواز در هفته های گذشته، باعث نخواهد شد که خواست و مطالبات کارگران در سینه ها خفه شود.

اسماعیل بخشی بعنوان یک کارگر و نماینده کارگران هفت‌تپه همچنان در صف طبقه کارگر قرار دارد. 

سکوت معنا دار اسماعیل بخشی پر معنا تر آز هارت و پرت افرا د و جریاناتی بود که تحت عنوان دفاع از کارگران، وجود سندیکای هفت تپه را منکر شدند و بود و نبود نمایندگان کارگری از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی را در هفت تپه را آگاهانه خط زدند.

بله ، سکوت اسماعیل بخشی رساتر از هر صدایی بود که سعی نمودند با خبر رسانی، یک چهره دروغین از خود بسازند.

اسماعیل بخشی نماینده و صدای کارگران هفت تپه بوده و هست و سکوت معنادار او باعث نشد که کارگران هفت تپه و در بعد سراسری، کارگران ایران، اسماعیل بخشی را فراموش کنند.

اسماعیل بخشی بعنوان یک کارگر و بعنوان یک نماینده واقعی در سخت ترین  شرایط در کنار کارگران ایستاد و حاضر نشد به منافع کارگران پشت کند .

سندیکای کارگران هفت تپه ضمن حمایت همه جانبه از اسماعیل بخشی ،از تمام زحمات تاکنونی او ، قدر دانی کرده و امید داریم که با پشت سر گذاشتن این دوران سخت ، شاهد حضور دوباره او  باشیم. 

بی شک کارگران هفت تپه و دیگر کارگران در ایران برای نمایندگان خود و کارگرانی که در راه حق خواهی و کسب مطالبات کارگران قدم بر می دارند ازرش و احترام خاصی قائل خواهند بود.

سندیکای کارگران هفت تپه خواستار آن است که پرونده سازی علیه اسماعیل بخشی پایان پذیرد و علی نجاتی از نمایندگان اسبق کارگران هفت تپه و عضو کنونی سندیکای کارگران هفت تپه ، سریعا و بی قید و شرط و بدون قرار وثیقه آزاد گردد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۳ دی ماه ۱۳۹۷


نظرات بسته شده است