بچه‌های ما گرسنه‌اند؛ سومین روز تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لوشان ۲بهمن

۸ماه حقوق نگرفتهایم بچههای ما گرسنهاند

روز سهشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ جمعی از کارگران شهرداری لوشان ، برای سومین روز پیاپی در اعتراض به پرداخت نشدن ۸ ماه حقوق عقب افتاده خود، مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری لوشان همچنین چندین ماه حق بیمه پرداخت نشده طلب دارند. یکی از کارگران شهرداری لوشان که در فضای سبز کار میکند در همین رابطه گفت: هفت ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم، همچنین جدا از دستمزد حق بیمه ما چندین ماه به تاخیر افتاده است.

کارگران شهرداری لوشان افزودند:  از روز یکشنبه سیام دیماه تاکنون برای پرداخت مطالباتمان بارها اعتراضاتی داشتهایم.
کارگران شهرداری لوشان که خواستار دریافت مطالبات معوقه خود هستند، در ادامه افزودند: مسئولان مربوطه در خصوص پرداخت معوقات مزدی وعدههایی دادهاند اما، هیچکدام تا کنون  محقق نشده است.

همچنین جمعی از کارگران شهرداری لوشان برای برگزاری تجمع اعتراضی و پیگیری مطالبات مزدی خود به دفتر  بابایی (امام جمعه شهر لوشان) نیز مراجعه کردهاند.
شایان یادآوری است که روز گذشته دوشنبه ۱بهمن ماه نیز این کارگران دست به تجمع اعتراضی زده و مقابل شهرداری تجمع کردند.

اولین روز تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لوشان در ۳۰ دی با اعتصاب شروع شد

روز یکشنبه ۳۰ دی ماه در اولین روز  جمعی از کارگران شهرداری لوشـان که در بخشهای مختلف از جمله فضای سبز و خدمات مشغول به کار هستند، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب ماندهشان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
این کارگران گفتند: هفت ماه دستمزد پرداخت نشده داریم و هرچند ماه یکبار با برگزاری یک تجمع اعتراضی یک ماه از معوقات مزدیمان پرداخت میشود.

این کارگران همچنین از عدم پرداخت حق بیمه خود شکایت دارند و میافزایند: «همسان با دستمزد، حق بیمه ما  نیز در سال جاری حدودا ۷ ماه واریز نشده در نتیجه در تمدید دفترچههای بیمه درمانی خود با مشکل مواجه هستیم علاوه بر اینکه، وعدهپرداخت معوقات تاکنون محقق نشده و سرگردانی کارگران همچنان ادامه دارد.

روی یکی از دستنوشتههایی که در دست کارگران زحمتکش شهرداری قرار داشت این جمله نوشته شده بود:
«
۸ماه حقوق نگرفتهایم بچههای ما گرسنهاند»

لوشان ازجمله شهرهای بخش مرکزی شهرستان رودبار در استان گیلان است.


نظرات بسته شده است