دادگاه‌های آمریکا فقط تا ۸ روز دیگر بودجه دارند

به گزارش  رویترز، سهشنبه شب، با وجود تعطیلی دولت، مقامات آمریکا اعلام کردند که دادگاههای فدرال آمریکا میتوانند تا ۳۱ ژانویه(۸ روز آینده) به کار خود ادامه دهند، اما برای ادامه فعالیت نرمال از اول فوریه هیچ بودجهای ندارند.

دفتر اداره کل دادگاههای آمریکا که عملکرد دادگاههای فدرال منطقهای و دادگاههای تجدیدنظر را کنترل میکند، تخمین خود در مورد تاریخ به اتمام رسیدن بودجه موجود را از ۲۵ به ۳۱ ژانویه اصلاح کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که این اداره از استراتژی حذف هزینههای غیرضروری عملکردی و به کارگیری درآمد تشکیل پرونده دادگاهها و سایر منابع درآمدی در دسترس، استفاده کرد.

اما در بیانیه این اداره آمده است که دیگر ممکن نیست تاریخ ادامه فعالیتهای نرمال، تمدید شود. پس از ۱ فوریه دادگاهها فقط قادر خواهند بود کارهای بسیارحیاتی را به صورت ماموریتی و موردی انجام دهند.

از زمان شروع تعطیلی دولت، دادگاهها برخی از پروندههای حقوقی را که دولت یک طرف آن بوده است، معلق کرده یا به تعویق انداختهاند، اما دستور دادهاند که سایر پروندهها به صورت معمول رسیدگی شوند.


نظرات بسته شده است