تجمع کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به مقوقات مزدی ۱۸ ماهه ـ ۱۰ بهمن ۹۷ 

روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ بار دیگر کارگران قطار شهری اهواز (شرکت کیسون) در اعتراض به پرداخنت نشدن ۱۸ ماه حقوق عقب افتاده خود مقابل دفتر شرکت قطار شهری اهواز دست به تجمع زدند. کارگران قطار شهری اهواز در این تجمع اعتراضی ۲ بنر به همراه خود داشتند که روی یکی از آن‌ها نوشته بودند: « شرکت کیسون- سازمان قطار شهری اهواز! ۱۸ ماه مطالبه حقوق داریم چطور زندگی کنیم؟»

کارگران قطار شهری اهواز روی بنر دوم نوشته بودند: «ما پرسنل شرکت کیسون قطار شهری اهوزا به دلیل نگرفتن ۱۸ ماه حقوق از مسئولین استان درخواست پیگیری می‌نماییم» کارگران قطار شهری اهواز هفته گذشته در تجمع اعتراضی خود کودکانشان را نیز به همراه آورده بودند.

روز یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ بار دیگر کارگران قطار شهری اهواز (مترو) دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. کارگـران قطار شهـری اهواز اعتصاب خود را در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۸ماه حقوق عقب افتاده از سر گرفته‌اند. کارگران قطار شهری اهواز این بار همراه با فرزندان خردسالشان مقابل دفتر این شرکت دست به تجمع زدند تا گرسنگی فرزندانشان را برابر دید عموم بگذارند.

هر هفته چندین تجمع از سوی کارگـران قطار شهـری اهواز برگزار می‌شود تا به خواسته‌ خود که چیزی جز پرداخت ۱سال و نیم حقوق‌شان است، برسند. در این تجمع اعتراضی، کودکان و فرزندان خردسال کارگران شرکت کیسون دو دست‌نوشته در دست گرفته بودند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «به کدامین گناه ۱۸ ماه بدون حقوق»، «مسئول بی لیاقت استعفا استعفا»

به گفته یکی از کارگـران قطار شهری اهواز ، او و همکارانش در نتیجه فشارهای ناشی از بحران مالی که با آن دست به گریبانند، چندین بار به صورت دسته‌جمعی به دفا‌تر مسئولان شهرستانی مراجعه کرده‌اند؛ اما، هنوز هیچ توجهی به خواسته‌های حداقل کارگران که پرداخت نیمی از معوقات مزدی است، نشده است.


نظرات بسته شده است