گزارش آكسيون اعتراضي  – استراليا

در روز ٨ فوريه٢٠١٩ بنا به دعوت كميته همبستگي با جنبش كارگري ايران- استراليا در سيدني استراليا

جهت انعكاس فرياد حق طلبانه اسماعيل بخشي و سپيده قُليان و همچنين حمايت از مبارزات آزادي خواهانه مردم ايران عليه رژيم ستم پيشه ي اسلامي و نيز اعتراض به بازداشت هاي گسترده فعالان كارگري،سياسي،صنفي و اجتماعي و نه گفتن به إعدام و شكنجه هاي قرون وسطايي رژيم حنايت كار  و غارتگر اسلامي آكسيونِ اعتراضي در محله ي مريلنز سيدني برگزار شد كه با استقبال هموطنان و ديگر مليت ها قرار گرفت. درمحل برگزاري پوسترهايي از إسماعيل بخشي ،سپيده قُليان و ديگر زندانيان دربند وجود داشت و همچنين دست نوشته هاي در رابطه با جنايات جمهوري اسلامي  با هر دو زبان فارسي و انگليسي بين مردم پخش مي شدو نيز  شعارهايي از قبيل شكنجه مستند ديگر اثر ندارد -شكنجه،إعدام ملغا بايد گردد-كار زنداني ،زنداني سياسي آزاد بايد گردد بچشم مي خورد
برنامه با خوش آمد گويي  مجريان به فارسي و انگلسي شروع و در ادامه ترانه سرودهايي پخش گرديد  بعد از آن مطالبي به هر دو زبانتوسط مجريان در رابطه با شرايط بد كار گران و مردم و همچنين اوضاع نامناسب اقتصادي و وضعيت ديكتاتوري حاكم بيان شد. در ادامه ي برنامه اما شرايط بدجوي كه ناگهان تعغير كرد و منجر بوجود آمدن طوفان و سيل شد متاسفانه مانع از دو سخنراني كه قرار بود بزبان فارسي و انگليسي صورت گيرد شد ولي بااين وجود آكسيون بصورت ايستاده تا پايان ساعات إعلام شده ادامه پيدا كرد

نظرات بسته شده است