تجمع رانندگان استیجاری شرکت ملی حفاری اهواز

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری شرکت ملی حفاری اهواز

روز یکشنبه ۱۹اسفند ۱۳۹۷رانندگان استیجاری شرکت ملی حفاری اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. رانندگان استیجاری شرکت ملی حفاری اهواز تجمع اعتراضی خود را مقابل این شرکت برگزار کردند. تجمع رانندگان استیجاری شرکت ملی حفاری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت ۶ماه حقوق پرداخت نشد‌ه خود می‌باشد. پیش از این نیز در ۴دی ‌ماه ۹۷رانندگان استیجاری شرکت ملی حفاری فولاد اهواز در همین رابطه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

 


نظر بگذارید