سطح پایین نشاط اجتماعی در ایران به گزارش ایرنا، شادی و نشاط به عنوان

 یکی از احساسات ریشه ای مثبت و یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان نقش تعیین کننده ای در تامین سلامت فرد و جامعه داشته و از آنجا که شادی همواره با خرسندی، خوش بینی و امید و همراه است می تواند نقش تعیین کننده ای در فرایند توسعه جامعه داشته باشد. بر همین مبناست که از سال 2000 میلادی به بعد در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه یافتگی کشورها متغیرهای نشاط یا شادکامی، امید به آینده، خشنودی و رضایت مندی افراد جامعه به عنوان یکی از متغیر های کلیدی وارد محاسبات شده است. به این صورت اگر مردم یک جامعه احساس شادکامی، خشنودی و رضایت مندی نکنند نمی توان آن جامعه را توسعه یافته قلمداد کرد.
گزارش نشاط سازمان ملل در سال 2016 نشان می دهد که نمره نشاط در ایران در رتبه 105 قرار دارد. داده های این گزارش طی سال های 2013 تا 2015 از 157کشور جهان با شاخص های اقتصاد، کارآفرینی و فرصت ها، درک از فساد، بخشندگی، سلامت، اطمینان و امنیت و آزادی های فردی جمع آوری شدند


نظر بگذارید