اعتصاب کارگران کشتارگاه نهاوند

اعتصاب کارگران کشتارگاه نهاوند در اعتراض به مطالبات معوقه و عدم امنیت شغلی

روز چهارشنبه ۲۲اسفند ۱۳۹۷کارگران کشتارگاه نهاوند دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. کارگران کشتارگاه نهاوند مقابل استانداری در شهر همدان تجمع اعتراضی بر پا کردند. کارگران کشتارگاه نهاوند در اعتراض به عدم پرداخت ۴ماه حقوق عقب افتاده خود دست به این اعتصاب زدند. کارگران کشتارگاه نهاوند همچنین نگران امنیت شغلی خود هستند.

 


نظر بگذارید