اعتراضات کارگری در خوزستان از نیشکر هفت تپه گرفته تا کارگران گروه ملی اهواز، بازتابی از سنت مبارزاتی و پاسداشت و تکرار آن تاریخ پر شکوه است.

تنها کافیست نگاهی گذارا به آنچه که درتاریخ جنبش کارگری در گذشته دور در این خطه اتفاق افتاده است، داشته باشیم.

اعتصاب کارگری تصفیه خانه در آبادان که بوسیله اتحادیه مخفی کارگران به به هبری یوسف افتخاری، علی امید و رحیم همداد، رمضان کاوه و حسین علی ثابت، که با حضور چهارده هزار نفرسازماندهی شد و اعتصاب بزرگ سال 25 که به رهبری شورای متحده کارگران و زحمت‌کشان جنوب برگزار شد را، کافیست نگاهی گذار داشته ،. همچنین تجربیات این دو اعتصاب را درجهت تکمیل وارتقا جنبش های اخیر کارگری در خوزستان و همچنین کلیت جنبش کارگری در ایران مورد ارزیابی قرار داده و آن تجربیات را در دستور کار قراردهیم.

اولین نکته برای هر فعال کارگر و نیروی پیشرو، در کارخانه ها برجسته می‌شود، ایجاد کمیته های مخفی برای جلوگیری از ضربات پلیس به پیکره ی جنبشی است که در آینده باید بازوهای اجتماعی خویش را بسط و گسترش دهد.

✍️ سپهر خرمی

Share: