خودکشی یک کارگر بعلت بی توجهی کارفرما نسبت به پرداخت حقوق معوقه خود

کارگری که در یکی از ثروتمندترین شرکت های نفتی کشور کار میکرد بعلت بی توجهی کارفرما نسبت به پرداخت حقوق معوقه ، خودکشی کرد وبه زندگی خودش پایان داد.

متاسفانه باخبر شدیم یکی از کارگرانی که درحوزه نفتی مشغول بکار بوده است با وجود اینکه شاغل بوده ،  آنقدر از نظر وضعیت معیشتی خود وخانواده اش تحت فشار بوده اند و زندگی  طاقت فرسائی را میگذراندند  که بی توجهی کارفرما نسبت به پرداخت مزدش  باعث گردید.  این کارگر به علت عدم پرداخت حقوق معوقه در محوطه کارگاه اقدام به خودکشی کند و به زندگی خودش پایان دهد .

بر اساس گفته های همکارانش این کارگر درخواست پانصدهزارتومان داشته است که با مخالفت کارفرما مواجه شده بود

نبودامنیت شغلی و نداشتن تشکلات مستقل کارگری و سندیکاها ، باعث گردیده که کارگران از حداقل ترین حقوق کارگری  هم محروم باشند و حتی برای دریافت دستمزدشان یا باید ماهها منتظر باشند و یا باید با  تجمع واعتراض درخواست مزدشان رابکنند که قطعا در صورت اعتراض با زندان وشلاق و پرونده سازی روبرو هستند .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Share: