شنبه ۳۱ خرداد   ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

نان کار آزادی 

 شادی رفاه آبادی

نابود باد استثمار و کار مزدی

امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه، اعتصاب کارگران هفت تپه،  با اتحاد و همبستگی کارگران برای رسیدن به خواست های خود، ادامه داشت. 

 کارگران هفت تپه تا رسیدن به خواست های بر حق، از پای نخواهند نشست و به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از کارگران‌اعتصابی هفت تپه، خواستار رسیدگی فوری به خواست های کارگران‌  می باشد. 

 با اتحاد و همبستگی زیر پای  صاحبان زر و  زور و عاملین سنم و استثمار را به لرزه  در خواهیم آورد.

زنده باد فریاد حق خواهی کارگران هفت تپه.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

Share: