نویسنده: منتشر شده‌ توسط سایت آینه‌ روز

جهان، تخته شطرنج

جنگ اوکراین داستان یک جنگ اجتناب پذیر است مناقشه اوکراین  بازی شطرنجی در تخته شطرنج سیاست جهانی است.  به ضرر…

یک دهه از دست رفته

در حالی که کشورهای  صنعتی ۳.۵٪ درآمد خود را جهت بازپرداخت بهره بدهی‌های خود مصرف می‌کنند، کشورهای درحال رشد ۱۴٪…