دسته: اجتماعی

اعتراض های مردمی با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” با پایان نماز جمعه، به سنت هر جمعه اعتراض های…