دسته: اقتصادی

یک دهه از دست رفته

در حالی که کشورهای  صنعتی ۳.۵٪ درآمد خود را جهت بازپرداخت بهره بدهی‌های خود مصرف می‌کنند، کشورهای درحال رشد ۱۴٪…