Posted in اشعار

فردا… خیلی دیر است

بار دگر ….بر پا خیز  از جا کن بنیاد و کاخ دشمن تصویب شد تورم بردن نان با سفره توسط سید علی   و رئوسای سه…

ادامه مطلب فردا… خیلی دیر است