دسته: بین المللی

یک سالگی طالبان؛ هیچ چیز در افغانستان خوب نیست ناتوانی متفقین غربی در ایجاد یک شروع جدید برای جامعه در…