دسته: بین المللی

رابرت مالی : آمریکا دیگر وقت‌ خود را برای مذاکره با ایران تلف نمی‌کند؛ داده‌ها تغییر رابرت مالی، نمایندۀ ویژه…