دسته: تاریخی

دزدان دریایی

دزدان دریایی تاریخی دارای شامه خوبی برای شناخت ناحقی که از جانب اغنیا و قدرتمندان اعمال می‌شد، بودند. پییرپائولو پازولینی…