ما به رژیم ضد مردمی لوکاشنکو نه می گوییم!

ما به رژیم ضد مردمی لوکاشنکو نه می گوییم! / قطعنامه هماهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی
قطعنامه
June 11, 2017
قطعنامه هماهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی


«قطعنامه به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر»

نظام سرمایه داری، جهان را بیش از پیش به ورطۀ فقر دائمی، بیکاری، گرسنگی، جنگ و آوارگی و تخریب منابع زیست رانده است. این نظام برای نجات از بحران های ذاتی اش، هستی و وضعیت تأمین معاش کارگران و توده های زحمتکش را  به فاجعه کشانده است. اول ماه مه، روز همبستگی و اتحاد کارگران [...]


قطعنامه چهار تشکل مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

ما کارگران، معلمان، پرستاران، مستمری بگیران و کل بیکاران با خواست افزایش فوری دستمزد ، ایجاد کار و یا پرداخت بیمه بیکاری و همچنین ممنوعیت تشکیل پروندههای قضائی با اتهامات امنیتی علیه معترضان به شرایط