07/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

مصاحبه و گفتگو

آلبر ژاکار، زیست شناس، کارشناس ژنتیک، دانشمندی است بشر دوست و حقیقت جو، مدافع حقوق بینوایان و درماندگان و مبارزی...