09/06/2023

کارگری جهانی

1 min read

اتحادیه‌های فرانسوی پس از تظاهرات عظیم در روز پنجشنبه در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی خواستار اعتصاب و اعتراضات سراسری...